Vilkår

Vilkår hos k24

Disse generelle betingelsene gjelder for medlemskap hos

K24 Prestasjon orgnr: 916787499 MVA
Storgata 2 A
9008 Tromsø

og

Fabrikken Idrett og Trening 24 AS orgnr: 921 202 423
Storgata 5
9008 Tromsø
(inkluderer Tromsø Kampsport)

 

og

BB GYM Tromsø AS (Crossfit Tromsø) orgnr: 811 864 722 MVA

Storgata 2 A

9008 Tromsø

 

Heretter samlet benevnt som K24, fra og med 01.04.2016.

 

Innledning:

Kjøp og løpende medlemskap er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensing i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen:

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Pris:

Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har bekreftet bestillingen/betalingen i

Vipps.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra

selgeren i bestillingsløsningen i applikasjonen eller i kjøperens bestilling, og den annen part

innså eller burde har innsett at det forelå en slik feil.

 

 

 

 1. Om Avtalen

  1. Avtalen mellom medlemmet og K24 består av medlemskontrakt og medlemsbetingelsene.

  2. Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret. I tillegg til medlemsavtalen kan enkelte særskilte vilkår gjelde for visse tjenester og tilbud.

  3. K24 kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til en tredjepart ved oppkjøp.

  4. K24 forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene iht. punkt 8.5.

 2. Medlemskap hos K24

  1. Medlemskap hos K24 kan søkes av myndige personer som ikke skylder penger fra tidligere medlemskap og som har en allmenn god helsetilstand.

  2. Aldersgrense for medlemskap er 14 år. 

  3. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med K24, dersom en foresatt inngår avtale på vedkommendes vegne.

  4. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i avtalen. For medlemskap med bindingstid, gjelder medlemskapet for den perioden medlemmet har bundet seg til. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Medlemsavtaler løper inntil medlemskapet sies opp iht. gjeldende regler for oppsigelse (ref. punkt 8).

  5. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person.

  6. Medlemmet kan i bindingstiden oppgradere sitt medlemskap til et høyere nivå i samsvar med K24s til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingstidens utløp kan medlemmet også velge å nedgradere medlemskapet.

  7. Kampanjemedlemskap: Etter endt kampanjeperiode løper medlemskapet videre som vanlig medlemskap med eller uten binding iht valgt kampanjemedlemskap. Kampanjer der det er prøveperiode, avsluttes uten oppsigelsestid (punkt 8) så lenge dette gjøres innenfor kampanjeperioden. Etter kampanjeperiodens utløp gjelder vilkårene for det respektive medlemskapet kampanjen gjaldt.

  8. Medlemskort: Medlemskortet er digitalt og umiddelbart etter inngåelse av medlemskap lastes ned via appstore/google play. Man kan også få fysisk medlemskort for kr 200,- ved henvendelse i bemannet åpningstid. Link til nedlasting kommer i velkomstmail.

  9. Medlemmets personlige medlemskort fungerer også som nøkkelkort til senteret. Når senteret er ubemannet har medlemmet adgang til senteret ved å trekke kortet sitt ved inngangsdøren. Dette gjelder ikke medlemmer ved Fabrikken Idrett og Trening 24 og Crossfit Tromsø da det kun er tilgang under bemannet åpningstid.

  10. Trening skjer på eget ansvar. K24 anbefaler at trening utenfor bemanningsperioden skjer i følge med andre. Det er ikke tillatt å ha med barn på trening uten at dette er spesifikt avtalt på forhånd med ansvarlig person fra K24.

  11. K24 har rett til å tilpasse timeplan og bemannede åpningstider i henhold til sesong og medlemmenes etterspørsel, samt redusere tilbudet eller holde stengt på offentlige helligdager.

 1. Kjøp av PT-timer (angrerett og avbestilling)

  1. Ved kjøp av PT-timer gjelder ikke vanlig angrerett som man er vant til på nett da du reserverer en PT, og blokkerer det aktuelle tidspunktet for andre kunder. Om du av ulike årsaker ikke kan møte til avtalt time, kan du innen siste virkedag og senest 24 timer før timen avbestille/flytte timen. Ubenyttede timer belastes deg som kunde i sin helhet.

  2. Betaling av PT-timer kan gjøres via vipps direkte ved booking av time i boost medlemsapp. Alternativt direkte i vipps eller ved fakturering. Fakturering avtales med PT i forkant av første time.

  3. Se forøvrig mer om angrerett i punkt 13.

 2. Pris, betaling og levering

  1. K24 kan kreve betaling for varen i det tidspunkt ordren er bekreftet av kjøperen i Vipps/annen betalingsløsning.
   Ved betaling med Vipps er kunden ansvarlig for at det foreligger riktig beløp. Kontoen som er
   lagt inn på Vipps vil bli belastet samme dag som ordren blir reservert.
  2. Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har mottatt kjøpsbekreftelse.
   Kjøper har ansvar for å sjekke at varen er levert i Applikasjonen, og at kjøper har tilgang til
   denne varen.
  3. Medlemmet, eller den person som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvaret for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. K24s gjeldende prisliste. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.  Medlemmet har prisgaranti for månedsavgiften under eventuell bindingstid, med mindre medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedsavgiften endres.

  4. Avtalegiro: Månedsavgiften forfaller løpende den 1. eller 15. i hver måned, med unntak av ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder.

  5. Kortbetaling: Vi aksepterer VISA og Mastercard. Fakturering av kredittkort blir gjort direkte.

  6. VIPPS: Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og verifisering gjennom mobilbank ID.

  7. Inneværende månedsavgift, påfølgende månedsavgift og innmeldingsavgift trekkes ved inngåelse av avtale. De neste trekkene forfaller fortløpende den 1. eller 15. i månedene.

  8. Ved tap av medlemskort/medlemsbånd må medlemmet ut med kr. 200,- for nytt.

  9. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene.

  10. Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk (avtalegiro) av månedsavgift og sørge for at betaling av månedsavgiften utføres innen betalingsfristens utløp. Medlemmer som betaler med kort/vipps er ansvarlig for at det dekning på bankkonto.

  11. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til tredjepart for videre purring og eventuell videre overføring til inkasso. Ved forsinket betaling kan K24 kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m.fl.

  12. Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Dersom medlemmet likevel velger å betale til K24, kan K24 bruke denne innbetalingen til å dekke et annet krav.

  13. Ved misligholdt betaling på minst to forfalte månedsavgifter vil K24 kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

  14. Medlemmet kan benytte automatisk trekk (avtalegiro) eller trekk via betalingskort/Vipps også på andre varer levert av K24. Det er medlemmets ansvar at beløpsgrense er tilstrekkelig for dette. Avtalegirotrekk på andre varer og tjenester skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

  15. Priser: Alle priser er oppgitt i Norske kroner NOK. MVA er spesifisert på de varer dette er aktuelt.

 3. Medlemmets ansvar

  1. Medlemmet plikter å:
   – Gjøre seg kjent med og følge K24s gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.
   – Informere K24 om endringer som vedrører medlemskapet, herunder endring av kontaktopplysninger.
   – Informere K24 om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett til rabatt på månedsavgift eller annen medlemsfordel. K24 vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatter eller annen fordel.

  2. Medlemskortet skal alltid registreres ved ankomst på senteret, dette selv om dør er åpen. Kortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. K24 kan kreve at medlemmet fremlegger legitimasjon. Medlemmet har ansvar for å forhindre at kortet ikke blir misbrukt av andre.

  3. Ved tap av kort eller mistanke om misbruk, skal dette snarest meldes til K24. Dersom K24 lider økonomisk tap pga. tyveri, hærverk, e.l. som følger av medlemmets mistede treningskort, før kortet er registrert mistet, kan medlemmet bli stått til erstatningsmessig ansvar. Ved utlevering av nytt medlemskort vil medlemmet bli pålagt å betale et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

  4. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe inn andre på senteret. Dette medfører et tilleggsgebyr på 3000,- kroner og medlemsavtalen kan opphøres.

 4. Informasjon og beskjeder

  1. K24 gir informasjon til medlemmet i henhold til kontaktopplysninger medlemmet har oppgitt til K24. Medlemmet samtykker til at K24 kan benytte elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, nyhetsbrev etc.) for å informere om forhold som gjelder medlemskapet, herunder prisendringer samt informasjon om og/eller markedsføring av tjenestetilbud, iht. markedsføringslovens §15.

  2. Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder medlemsavtalen kan leveres skriftlig til K24 via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til K24 er tilgjengelig på vår nettside (www.k24.no)

 5. Personopplysninger

  1. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er K24.
  2. Medlemmet samtykker til at K24, og andre firmaer som inngår i samme konsern som K24, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og medlemmets bruk av K24 Prestasjons tjenester, herunder informerer om tjenester fra K24.

  3. Medlemmet samtykker til at K24 lagrer treningshistorikk, med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Ved oppsigelse av medlemskapet vil din treningshistorikk bli slettet innen tolv (12) måneder. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk.

  4. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

  5. Samtykket fra medlemmet angående punktene over, gjelder så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på tolv (12) måneder etter opphør av medlemsavtalen. Opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i ti (10) år i tråd med regnskapsloven. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem hos K24.

 6. Frys av medlemskap

  1. Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt i K24. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode, minimum en (1) måned, maksimum 3 om der ikke foreligger særskilte grunner som gjør at man ikke kan benytte seg av medlemskapet.

  2. Frys kan gjøres fra “Min Side” på www.k24.no og koster kr. 99,- pr mnd. Ved dokumentert sykdom/skade kan man fryse vederlagsfritt.
   7.3. Ved frys vil du beholde plassen I senteret etter endt fryseperiode. Eventuell bindingstid vil forskyves tilsvarende frysperiode.
   7.4. Ved frys vil medlemskortet sperres for adgang til K24.
   7.5 Frysperioden vil trå i kraft første månedsskifte etter den dato henvendelse på frys er mottatt.

 7. Oppsigelse og endring av medlemsavtalen

  1. Medlemsavtalen kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden for K24 trening og Kampsport er en (1) måned. For BB Gym gjelder en oppsigelsestid på to (2) måneder. Oppsigelsen blir regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Alle betalingstrekk i oppsigelsestiden vil gå som normalt.

  2. Oppsigelse gjøres via epost til oppsigelse@k24.no. Medlemmet skal innen 14 dager motta en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med K24.

  3. Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til K24 innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor K24 sitt senter. K24 forbeholder seg retten til å kreve medlemmet for tjenester som er benyttet i perioden før angreretten benyttes.

  4. Medlemmer som, på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, kan ved skriftlig melding til K24 søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet K24 har mottatt denne. Det at medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap, skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.

  5. K24 har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer K24 antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

  6. Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere medlemsavtalen også i bindingstiden.

  7. K24 har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

   1. Brudd på betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross av inkassovarsel og andre påminnelser fortsatt ikke er betalt, jfr. pkt. 3.7.

   2. Brudd på sikkerhets- eller trivselsregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av K24.

   3. Brudd på K24s Antidopingpolicy jfr. pkt.11

 8. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

  1. Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må K24s medlemmer benytte skap som er låst.

  2. Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på K24 etter tidspunkt for ordinær stenging, har K24 rett til å åpne opp skapet og oppbevare eiendelene. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har K24 etter eget valg rett til å kaste disse.

  3. K24 er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til K24, med unntak av de tilfellene der K24 kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

 9. Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

  1. K24 er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor K24 sin kontroll og som K24 ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

  2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

  3. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 13. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er
   særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 10. Antidopingpolicy

  1. K24 kan samarbeide med Antidoping Norge for å holde senteret fri for doping.

  2. K24 vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne utføre dopingkontroll, og på oppfordring be medlemmet samtykke i å la seg teste for dopingpreparater. Dersom medlemmet tester positivt på eventuell test, eller ikke samtykker i å la seg teste, vil K24 si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

  3. Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med K24 sin Antidopingpolicy og innrette seg deretter.

 11. Angrerett

  1. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold
   til angrerettloven. Kjøp av gruppetimer, PT-timer og andre tidsbestemte kjøp er unntatt fra angrerett. Jf.Angrerettloven § 2, bokstav g og jf. Angrerettloven § 22, bokstav m. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
   Angrefristen begynner å løpe:
   – Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er
   mottatt.
   – Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske
   varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
   – består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse
   er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angrerett. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

 12. Forsinkelser og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist
  for å melde krav:
  1. Dersom K24 ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
   partene, og dette ikke skyldes årsaker i punkt 10.1, kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde
   kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra k24.
   Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for
   eksempel e-post).
  2. Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra K24. Kjøper kan imidlertid ikke kreve
   oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som K24 ikke kan overvinne, eller dersom
   oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for K24 at det står i vesentlig
   misforhold til kjøperens interesse i at K24 oppfyller. Skulle vanskene fall bort innen
   rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
   Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å
   fremme kravet.
  3. Dersom K24 ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre K24 
   til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom K24 ikke leverer varen
   innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis K24 nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet K24 om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som
   var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig
   tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
  4. Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid
   ikke dersom K24 godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor K24 kontroll som
   ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet
   følgene av.
 13. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:
  1. Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble
   oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi K24 melding om at han eller hun vil påberope
   seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2.mnd fra
   mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
  2. Dersom varen har en mangle og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
   kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
   holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
   avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra K24.
  3. Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. K24 kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller
   volder K24 urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
   K24 har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme
   mangel.
  4. Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette
   innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens
   verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan
   prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
  5. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke
   er uvesentlig.
 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  1. Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og
   dette ikke skyldes K24 eller forhold på K24 side, kan K24 i henhold til reglene i
   forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
   av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. K24 vil også etter
   omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig
   gebyr ved uavhentede varer.
  2. K24 kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert,
   taper K24 sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
  3. K24 kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet
   vesentlig mislighold fra kjøperens side. K24 kan likevel ikke heve dersom hele
   kjøpesummen er betalt. Fastsetter K24 en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen
   ikke betaler innen denne fristen, kan K24 heve kjøpet.
  4. Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan K24 kreve renter av
   kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter
   forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 15. Garanti
  1. Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
   kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
   begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter
   punkt 13.